گوگل به پیشبرد تساوی نژادی برای جوامع سیاه متعهد است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

استاندارد سازی

پروژه WebRTC به مسئول استانداردسازی تعدادی از فن آوری است. این در مشخصات W3C زیر تعریف شده است.

مشخصات W3C

کارگروه