Tổng quan về việc hỗ trợ WebRTC

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn hỗ trợ khác nhau để phát triển các ứng dụng dựa trên WebRTC, bao gồm các đường liên kết đến tài liệu tham khảo API, hướng dẫn bên ngoài, mã mẫu, nguyên tắc thử nghiệm và trạng thái hỗ trợ hiện tại cho các trình duyệt và nền tảng.