Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tổng quan về hỗ trợ WebRTC

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn hỗ trợ khác nhau để phát triển các ứng dụng dựa trên WebRTC, bao gồm các liên kết đến tài liệu tham khảo API, hướng dẫn bên ngoài, mã mẫu, hướng dẫn thử nghiệm và trạng thái hỗ trợ hiện tại cho các trình duyệt và nền tảng khác nhau.