Google cam kết thúc đẩy bình đẳng chủng tộc đối với cộng đồng đen. Xem cách.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

WebRTC được hỗ trợ tổng quan

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn hỗ trợ khác nhau cho việc phát triển các ứng dụng WebRTC được dựa trên, bao gồm các liên kết đến tài liệu tham khảo API, hướng dẫn bên ngoài, mẫu mã, hướng dẫn kiểm tra, và tình trạng hiện thời hỗ trợ cho các trình duyệt và nền tảng khác nhau.