Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Bắt đầu với WebRTC

Tạo một ứng dụng mới dựa trên các công nghệ WebRTC có thể áp đảo nếu bạn không quen với các API. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày cách bắt đầu với các API khác nhau trong tiêu chuẩn WebRTC, bằng cách giải thích một số trường hợp sử dụng phổ biến và đoạn mã để giải quyết các API đó.

API WebRTC

Tiêu chuẩn WebRTC bao gồm, ở mức độ cao, hai công nghệ khác nhau: thiết bị thu thập phương tiện và kết nối ngang hàng.

Các thiết bị chụp phương tiện bao gồm máy quay video và micrô, nhưng cũng có thể chụp màn hình "thiết bị". Đối với máy ảnh và micrô, chúng tôi sử dụng navigator.mediaDevices.getUserMedia() để chụp MediaStreams . Để ghi lại màn hình, chúng tôi sử dụng navigator.mediaDevices.getDisplayMedia() để thay thế.

Kết nối ngang hàng được xử lý bởi giao diện RTCPeerConnection . Đây là điểm trung tâm để thiết lập và kiểm soát kết nối giữa hai đồng nghiệp trong WebRTC.