Bắt đầu sử dụng WebRTC

Việc tạo một ứng dụng mới dựa trên công nghệ WebRTC có thể gây quá tải nếu bạn không quen với các API. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu sử dụng các API trong tiêu chuẩn WebRTC bằng cách giải thích một số trường hợp sử dụng phổ biến và đoạn mã để giải quyết các trường hợp đó.

API WebRTC

Tiêu chuẩn WebRTC bao gồm hai công nghệ khác nhau: thiết bị ghi lại nội dung nghe nhìn và kết nối ngang hàng.

Các thiết bị ghi lại nội dung nghe nhìn bao gồm máy quay video và micrô, ngoài ra còn có tính năng chăm sóc màn hình "devices" Đối với máy ảnh và micrô, chúng tôi sử dụng navigator.mediaDevices.getUserMedia() để chụp MediaStreams. Để ghi màn hình, chúng tôi sử dụng navigator.mediaDevices.getDisplayMedia().

Kết nối ngang hàng do giao diện RTCPeerConnection xử lý. Đây là điểm trung tâm để thiết lập và kiểm soát việc kết nối giữa hai ứng dụng ngang hàng trong WebRTC.