Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Bắt đầu sử dụng WebRTC

Việc tạo một ứng dụng mới dựa trên các công nghệ WebRTC có thể làm bạn bối rối nếu bạn không quen thuộc với các API. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu sử dụng nhiều API trong tiêu chuẩn WebRTC bằng cách giải thích một số trường hợp sử dụng phổ biến và đoạn mã để giải quyết các trường hợp đó.

API WebRTC

Tiêu chuẩn WebRTC được đề cập ở mức độ cao, hai công nghệ khác nhau: thiết bị truyền thông ghi lại và kết nối ngang hàng.

Thiết bị thu thập nội dung nghe nhìn bao gồm máy quay video và micrô, nhưng cũng bao gồm cả màn hình ghi lại "thiết bị". Đối với máy ảnh và micrô, chúng tôi sử dụng navigator.mediaDevices.getUserMedia() để chụp MediaStreams. Để ghi lại màn hình, chúng tôi sử dụng navigator.mediaDevices.getDisplayMedia().

Kết nối ngang hàng được xử lý bởi giao diện RTCPeerConnection. Đây là điểm trung tâm để thiết lập và kiểm soát kết nối giữa hai ứng dụng ngang hàng trong WebRTC.