Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tiêu chuẩn hóa

Dự án WebRTC chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa một số công nghệ. Chúng được định nghĩa trong các thông số kỹ thuật W3C sau đây.

Thông số kỹ thuật của W3C

Nhóm làm việc