Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tiêu chuẩn hóa

Dự án WebRTC chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa một số công nghệ. Chúng được xác định trong các thông số kỹ thuật W3C sau đây.

Thông số kỹ thuật W3C

Nhóm làm việc